het-arubahuis

Persberichten

Quick scan bevestigt: Geen noodzaak voor Nederlands ingrijpen

Oranjestad - De in opdracht van de Nederlandse regering uitgevoerde quick scan van de begroting van Aruba bevat een groot aantal aantoonbare onjuistheden.

In reactie op de uitkomsten van het onderzoek heeft de Arubaanse regering een met feiten onderbouwde inventarisatie gepubliceerd van alle onvolkomenheden in het door het College financieel toezicht opgestelde rapport.

De rapporteurs bouwen hun conclusies op gedateerde informatie en de onterechte aanname dat de begroting 2014 gebaseerd is op voorgenomen bezuinigingen en hervormingen. De regering wijst erop dat het volledige pakket
aan ombuigingsmaatregelen reeds is vastgelegd in akkoorden met de sociale partners, in uitvoering is genomen en op sommige terreinen zelfs reeds gerealiseerd is.

Het Cft heeft verzuimd zijn conclusies te toetsen aan de realisatie in eerste helft van 2014. De bewuste keuze van Aruba om voorzichtigheidshalve de verwachte inkomsten conservatief te begroten en de effecten van de
ombuigingsoperatie voorzichtig te ramen, komt in de cijfers tot uitdrukking: de werkelijk gerealiseerde inkomsten zijn hoger dan begroot en de uitgaven juist sterker gedaald ten opzichte van de begroting.

Voor het overige bevat het Cft-rapport een groot aantal aanbevelingen die geheel in lijn zijn met de vorig jaar, onmiddellijk na de verkiezingen ingezette koers van de Arubaanse regering om het begrotingstekort in een
verantwoord, niet voor de economie schadelijk tempo om te buigen in een begrotingsoverschot zodat een aanvang kan worden gemaakt met de afbouw van de overheidsschuld.

Dat het Cft-rapport op een aantal cruciale onderdelen niet accuraat is, is verklaarbaar omdat de Nederlandse regering, in strijd met de met Aruba gemaakte afspraken een gezamenlijke commissie in te stellen, eenzijdig heeft besloten
het onderzoek door uitsluitend eigen Nederlandse ambtenaren te laten verrichten.

Dat neemt niet weg dat de regering ten volle erkent dat het verduurzamen van de overheidsfinanciën de aandacht verdient die het dan ook al geruime tijd van het kabinet Mike Eman krijgt. In die zin is het rapport van het Cft,
afgezien van de feitelijke onjuistheden, ook nog eens een open deur. Zo wordt opgeroepen tot een vacature-, personeels- en verplichtingenstop. Deze zijn reeds vorig jaar ingevoerd en worden ook - controleerbaar - strikt gehandhaafd.

De regering kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de onderzoekers hun rapport hebben toegeschreven naar een kennelijk vooraf bepaald doel: het met terugwerkende kracht rechtvaardigen van de staatsrechtelijk onrechtmatige
ingreep door de Nederlandse regering in het budgetrecht van het parlement van het autonome land Aruba.

Met de instructie aan de gouverneur van Aruba om vanwege het onderzoek het ondertekenen van de begroting op te houden, heeft de Nederlandse regering het in gang gezette ombuigingsproces ernstig verstoord. Het onrechtmatig en naar nu uit de quick scan blijkt ook onnodig ingrijpen, heeft de kreukvrije reputatie van het kabinet Mike Eman en het land Aruba zware schade toegebracht met, zo moet worden gevreesd, zeer nadelige gevolgen voor de juist opgebloeide economie en de positie van Aruba op de internationale kapitaalmarkt.

Desalniettemin blijft de Arubaanse regering, zoals steeds gesteld, onverminderd open staan voor de Nederlandse wens om experts mee te laten kijken naar het begrotingsbeleid. Maar dat kan uitsluitend als de Nederlandse regering bereid
is het Statuut en de overige wet- en regelgeving in het Koninkrijk te eerbiedigen en eerder gemaakte afspraken na te komen.

Het kabinet Mike Eman vertrouwt erop dat de gouverneur de begroting per omgaande tekent.