het-arubahuis

Persberichten

Aruba verhoogt pensioenleeftijd

Oranjestad - De Arubaanse regering is er reeds anderhalve maand na haar aantreden in geslaagd parlementaire goedkeuring te krijgen voor een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel.

Het kabinet-Mike Eman II heeft na consultatie van de vakbonden en de werkgeversorganisaties besloten de pensioengerechtigde leeftijd (thans 60) vanaf 1 januari 2015 jaarlijks met 6 maanden te verhogen totdat in 2024 de grens van 65 jaar is bereikt. Tevens wordt de premie-inkomensgrens per 1 januari 2014 verhoogd van Afl. 65.000 naar Afl. 85.000 en wordt de premie in 2014 en 2015 telkens met 1 procent verhoogd, gelijkelijk verdeeld over werkgevers en werknemers. De pensioenleeftijd van ministers wordt op 1 januari 2015 in één keer verhoogd van 60 naar 65 jaar nadat deze voorziening in 2010 reeds sterk was versoberd door het kabinet Mike Eman I.

Met de afgekondigde hervorming van het pensioenstelsel stelt de Arubaanse regering de uitbetaling van ouderdomsuitkeringen voor de langere termijn veilig. Zonder maatregelen zouden de reserves van het zogeheten AOV-fonds in de loop van volgend jaar niet langer toereikend zijn geweest om aan de verplichtingen te voldoen. Kort na de start van het eerste kabinet-Mike Eman in 2009 bleek het AOV-fonds zo goed als uitgeput. Om een doemscenario te voorkomen werd, vooruitlopend op de thans overeengekomen ingreep, een aantal middellange termijn termijnmaatregelen genomen.

De herziening van het pensioenstelsel maakt deel uit van een veel meer omvattend hervormingsprogramma waarvan ook het ziektekostenstelsel en het belastingregime deel uitmaken. Parallel hieraan zet het kabinet-Mike Eman het succesvol gebleken investeringsbeleid uit de eerste regeerperiode onverminderd voort. Dat beleid werpt zijn vruchten af: de Arubaanse economie groeit dit jaar met circa 3% terwijl vanaf 2016 een structureel begrotingsevenwicht wordt bereikt.

Met de hervorming van het pensioenstelsel lost minister-president Mike Eman een verkiezingsbelofte in om de onder zijn voorganger hoog opgelopen staatsschuld terug te dringen. Met zijn Arubaanse Volkspartij kreeg hij bij de verkiezingen van 27 september jl. 57 procent van de stemmen.

0304 Verhoging_Pensioenleeftijd_001